نام كتاب : نقش ائمه در احياء دين

مؤ لف : علامه سيد مرتضى عسكرى جلد 8, 9, 10, 11فهرست مطالب
سر آغاز
پيشگفتار
مقدمه
نگاهى كوتاه به سيره پيامبر صلى الله عليه و آله
نقش ائمه در احياء دين اثرعلامه سيد مرتضى عسكرى جلد نهم
پيشگفتار
سرگذشت سنت در مكتب خلفا در عصر چهار خليفهاول
نقش ائمه در احياء دين اثر علامه سيد مرتضى عسكرى جلد دهم
پيشگفتار
مقدمه
بحث اول : اختلافات فرقه گرايى در مكتب خلفا
بحث دوم : وحدت در مكتب اهل البيت عليه السلام
مقدمه
حقيقت امر در اختلافات پيروان مكتب اهل البيت عليه السلام
نقش ائمه در احياء دين اثرعلامه سيد مرتضى عسكرى جلد يازدهم
مقام اهل البيت عليه السلام در كلام خدا
در سنت پيامبر صلى الله عليه و آله
پيشگفتار
بحث اول : پيامبر ص تفسير آيات كتاب خدا و سنت خود را به امر پروردگار نزد دوازدهوصيش به وديعت نهد
مقدمه
سر گذشت حديث در مكتب اهل البيت عليه السلام
بازگشت به سر گذشت حديث در مكتب خلفا
بحث دوم : خداوند حافظان و مبلغان اسلام پس از پيامبر خاتم ص تعيين فرموده ، و پيامبرص اين امر را به امت تبليغ نموده است
مقدمه
امامت در مكتب خلفا
امامت در مكتب اهل البيت عليه السلام
گروه اول : رواياتى كه امامت عموم اهل البيت را اثبات مى كند
گروه دوم : رواياتى كه در آنها به نام امام و خليفه پس از پيامبر تصريح شده است
پيوستها